Izjava za javnost

Predstavniki športnih društev v Občini Ruše smo se 24. aprila sestali na redni letni skupščini Športne zveze Ruše. V okviru dnevnega reda smo obravnavali poročila o delu in finančno poročilo za leto 2016. Kljub skromnim sredstvom je bilo delo ocenjeno kot uspešno. V letu 2016 je bilo v okviru Športne zveze Ruše izvedenih nekaj množičnih športnih prireditev (Letni športni vikend, Pohorska grča). V nadaljevanju smo sprejeli Program dela in finančni načrt za leto 2017. Ob tem se je ponovno oblikovala pobuda o organiziranju Zimskega športnega vikenda, ki v zadnjih dveh letih, zaradi finančnih težav in zaradi toplih zim, ni bil organiziran. Ob tem verjamemo, da bi lahko kakšno dilemo rešili že na sami skupščini, a žal na njej ni bilo predstavnika(ov) Občine Ruše, smo pa bili veseli udeležbe g. Tomija Prosnika, direktorja Javnega zavoda Center za mlade, ki je prisostvoval v začetnem delu skupščine.

V razpravi smo udeleženci skupščine izpostavili:

    • nesprejemljiv odnos vodstva Občine Ruše, saj praktično ni nobenega dialoga z večino športnih društev in Športno zvezo Ruše,
    • na odsotnost kakršne koli strategije na področju športa,
    • na nerazumljivo ad-hoc finančno načrtovanje v športu, predvsem na neupoštevanje predlogov športne sfere na področju investicij in financiranje delovanja društev,
    • nesprejemljivo nadaljevanje slabe prakse preteklih let, da tudi v letu 2017, kljub relativno hitremu sprejemu proračuna Občine Ruše, do dneva skupščine niso bili izdani sklepi o sofinanciranju športnih društev. Društva so zaradi tako poznega sofinanciranja v zelo težkem položaju, marsikje pa te težave rešujejo z vedno večjimi obremenitvami staršev. Vsekakor pa to zelo vpliva na kvaliteto dela v društvih in na športne rezultate.

Izpostavljen je bil tudi nedopusten način priprave in sprejemanja izredno pomembnih dokumentov, kot so Letni program športa (na podlagi katerega naj bi se določila finančna vrednost na proračunski postavki za šport), Pravilnik za vrednotenje športnih programov, pravočasna priprava Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, itd. Pri tem smo ponovno opozorili na že pred leti izdano inšpekcijsko odločbo in na neskladnost Pravilnika za vrednotenje športnih programov, a žal se ne zgodi nič.

Veliko slabe volje bi se rešilo s korektno komunikacijo in ob strateškem dolgoročnem, ali pa vsaj srednjeročnem načrtovanju. Leta 2015 je luč sveta ugledal dolgo pričakovan osnutek Strategije za razvoj športa v Občini Ruše. Le-ta je bil, zaradi političnih nesoglasij, s strani občinske uprave potisnjen v kot. Kljub temu, da ima Občina Ruše zaposlene, ki bi ta dokument lahko dodelali ali predlagali svojo strategijo, ga uskladili s športno sfero, do tega najbrž še kar nekaj časa ne bo prišlo. Še vedno smo mnenja, da občina tovrsten dokument potrebuje, zato bomo ta dokument revidirali, novelirali, uskladili s športno sfero ter ga podali občinski upravi, da ga kot gradivo uvrsti na dnevni red zasedanja občinskega sveta Občine Ruše.